Mewngofnodwch i'ch
Good Care Guide cyfrif

Ebost *
 
Cyfrinair *
Arhoswch os gwelwch yn dda

Newydd i Canllaw Gofal Da?

Os ydych am ysgrifennu adolygiad, neu os ydych yn berchen/rheolwr cartref gofal: create a Good Care Guide account

Creu cyfrif newydd.

Sut byddech chi'n defnyddio Canllaw Gofal Da?

Ffioedd cartrefi gofal

Faint fyddwch chi'n ei dalu am gartref gofal? Defnyddiwch yr gyfrifiannell defnyddiol hon i ddarganfod ffioedd, ac i weld os bydd y wladwriaeth yn eich cefnogi. Neu cysylltwch â arbenigwr mewn ffioedd gofal heddiw

Dewis Cartrefi Gofal ac Asiantaethau Gofal Cartref

Chwilio am y gofal pobl hŷn gorau i chi neu eich teulu?

CQC provides eldercare advice if you're looking for the best care home or homecare agencyMae'r Canllaw Gofal Da wedi partneru gyda'r CQC i ddarparu gwybodaeth ar ofal pobl hŷn i'n hymwelwyr..

Gall y system ofal fod yn gymhleth ac ychydig yn ddryslyd, felly mae cael cyngor a gwybodaeth da cyn cymryd y penderfyniadau anodd hynny yngl?n â gofal yn hanfodol.

Gobeithiwn liniaru peth o'r boen trwy roi mynediad hawdd i adolygiadau o ddarparwyr gofal pobl hŷn yn y DU:

Cael hyd i'r cartref gofal GORAU

Wrth ystyried y cartref gofal gorau, gofal yn y cartref neu ddarpriaeth gofal pobl hŷn arall i chi neu eich teulu, efallai y byddai'n werth ystyried y canlynol:

Yn gyntaf, pa help a gofal sydd eu hangen arnoch?

Efallai eich bod yn glir pa ofal a chymorth sydd eu hangen arnoch wrth fyw yn eich cartref eich hun, neu os ydych yn meddwl bod angen i chi symud i gartref gofal preswyl. Ond mae bob amser werth cael barn annibynnol.

Mae gennych hawl i gael asesiad yn rhad ac am ddim o'ch anghenion gofal gan yr awdurdod lleol, ble bynnag rydych yn byw ar hyn o  bryd neu os byddwch yn talu am y gofal eich hun ai peidio. Dylai awdurdodau lleol hefyd fedru eich cynghori ar y cartref gofal gorau a darparwyr cartrefi gofal lleol gorau a fyddai'n addas i chi.

Gofal yn eich cartref eich hun

Medrwch brynu gofal cartref gan asiantaeth gofal cartref sy'n medru anfon gofalwr/wyr i'ch cartref pan fyddwch eisiau hynny.A range of services are normally available, from personal care and help with getting up, bathing and dressing, to assistance with practical tasks like meals, cleaning and shopping.

Mae amrywiol wasanaethau ar gael fel rheol, o ofal personol a helpu gyda chodi yn y bore, ymolchi a gwisgo, i gymorth gyda thasgau ymarferol megis coginio, glanhau a siopa.

Medrwch gael hyd i Asiantaethau Gofal Cartref cofrestredig ar y Canllaw Gofal Da a darllen adolygiadau cwsmeriaid yngl?n â'u gwasanaeth. O'u proffil medrwch ymweld a darllen eu hadroddiad sgorio gofal cartref gan y Comisiwn Ansawdd Gofal.

Dewis y cartref gofal iawn - symud i ofal preswyl

Os bydd angen i chi symud i gartref gofal, treuliwch amser yn dewis y cartref gofal gorau i chi. Seiliwch eich sgôr ar nifer o ffactorau:

 • Ymwelwch â nifer o gartref gofal gwahanol
 • Siaradwch â'r trigolion a'r staff
 • Cael pryd bwyd
 • Gwnewch yn si?r eich bod yn cael teimlad da am bob lleoliad

Mae'n bwysig eich bod yn cael syniad o sut gartref fyddai'r cartref gofal gorau i chi. Dylai cartrefi gofal fedru rhoi gwybodaeth ysgrifenedig i chi am ei ofal a'i gyfleusterau, ynghyd â ffïoedd a thelerau contract.

Chwiliwch am y cartrefi gofal gorau yn eich ardal chi nawr: Mae gan y Canllaw Gofal Da 17,096 o Gartref Gofal cofrestredig wedi eu rhestru; medrwch ddarllen adolygiadau a darllen eu hadroddiadau arolygu gan y  Comisiwn Ansawdd Gofal i gael hyd i'r cartref gorau i chi.

Talu am ofal pobl hŷn

Yn dibynnu ar eich anghenion gofal a'ch sefyllfa ariannol, efallai y bydd gennych hawl i'r awdurdod lleol neu'r GIG dalu am eich gofal.

Unwaith y bydd eich anghenion wedi eu hasesu gan eich cyngor, a'r ffordd orau o'u diwallu wedi ei hadnabod, bydd y cyngor yn gwneud asesiad ariannol i weld pwy ddylai dalu am eich gofal.

Os oes yn rhaid i chi dalu am eich gofal eich hun, mae'n bwysig eich bod yn cael cyngor ariannol annibynnol i wneud y mwyaf o'ch adnoddau.

Efallai y bydd y gwefannau hyn yn ddefnyddiol

"Gallaf ddod o hyd i'r cartref gofal orau agosaf a darllen adolygiadau asiantaethau gofal cartref ar Canllaw Gofal Da"

 
 

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Plant yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Henoed yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z
 
 

Nursery Reviews | Nanny Agency Reviews | Care Home Reviews | Homecare Agency Reviews
Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella profiad gorau o'r we. Drwy ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cytuno i'n cy and Cookie Policy.

© Copyright Good Care Guide Ltd. | Rhif Cwmni 07767790 | 593-599 Fulham Road, Llundain SW6 5UA
Datblygwyd gan My Family CareUnited for All Ages