Mewngofnodwch i'ch
Good Care Guide cyfrif

Ebost *
 
Cyfrinair *
Arhoswch os gwelwch yn dda

Newydd i Canllaw Gofal Da?

Os ydych am ysgrifennu adolygiad, neu os ydych yn berchen/rheolwr cartref gofal: create a Good Care Guide account

Creu cyfrif newydd.

Sut byddech chi'n defnyddio Canllaw Gofal Da?

"Ar ôl darllen yr adroddiad arolygu swyddogol ac ymweld â'r darparwr, rydym yn gobeithio y bydd Canllaw Gofal Da yn dod yn ffactor penderfynu wrth ddewis gofal."

Stephen Burke, Cannllaw Gofal

Ydych chi wedi defnyddio darparwr gofal yn lleol?

Os ydych chi wedi defnyddio darparwr lleol - rhannwch eich profiadau. Adolygwch Meithrinfeydd, sgorio cartrefi gofal, ac yn helpu teuluoedd eraill i wneud penderfyniadau mwy gwybodus am ofal plant a gofal i'r henoed.

Creu Adolygiad

Ydych chi'n berchen neu'n rheolwr lleoliad gofal neu'n asiantaeth gofal yn y DU?

Sut gall eich proffil Canllaw Gofal Da ddod yn offeryn hyd yn oed yn fwy ar gyfer eich busnes A sut y gallwch chi ddod yn aelod.

Gwybodaeth i berchnogion a rheolwyr

Newyddion Diweddaraf

How to Design a Home for the Elderly

How to Design a Home for the Elderly

Ignore the Numbers

Darllenwch fwy yn ein Blog Corner Gofal

Neges ddiweddaraf Twitter

Visit us at stand D370 at the Dementia, Care & Nursing Home Expo, 26-27 March 2019 - NEC, Birmingham. Our Chairman… https://t.co/Msz5hvVbEC

 

Polisi preifatrwydd

Gofal Da Guide Cyf ("GCG") yn wasanaeth ar-lein sy'n rhoi adborth gwirioneddol defnyddwyr ar ofal plant a gwasanaethau gofal dibynnol

Mae'r Canllaw Gofal Da yn fenter ar y cyd rhwng United for All Ages, menter gymdeithasol a My Family Care Ltd. Mae mwy o fanylion yngl?n â chysylltu â'r Canllaw Gofal Da ar gael isod.

Rydym yn deall bod darparu gwybdoaeth arlein yn gofyn am lawer o ymddiriedaeth ar eich rhan chi. Rydym yn cymryd yr ymddiriedaeth hon o ddifrif, ac yn ei gwneud yn flaenoriaeth uchel i sicrhau diogelwch a chyfrinachedd yr wybodaeth bersonol rydych yn ei rhoi i ni. Cyn cyflwyno eich gwybodaeth bersonol i'n Gwefan, darllenwch y Polisi hwn yn ofalus i gael gwybod am ein harferion preifatrwydd

Yr wybodaeth rydym yn ei chasglu gennych chi

Yn Gyffredinol

Rydym yn derbyn a storio unrhyw wybodaeth rydych yn ei rhoi ar ein gwefan, neu'n ein rhoi i ni mewn unrhyw ffordd arall. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth a all eich adnabod chi ("gwybodaeth bersonol"), gan gynnwys eich enw cyntaf a'ch cyfenw, cyfeiriadau ebost (enw defnyddiwr) a chyfrinair. Medrwch ddewis peidio â rhoi gwybodaeth i ni, ond yn gyffredinol mae angen peth gwybodaeth amdanoch er mwyn i chi fwynhau manteision bod yn aelod cofrestredig, megis cyflwyno arolygiadau

Casglu Gwybodaeth yn Awtomatig

Medrwn gasglu peth gwybodaeth am eich cyfrifiadur pan fyddwch yn ymweld â'r Canllaw Gofal Da. Er enghraifft, byddwn yn casglu data sesiwn, gan gynnwys eich cyfeiriad IP, meddalwedd porwr Gwe a'r Wefan a'ch cyfeiriodd yma. Efallai hefyd y byddwn yn casglu gwybodaeth yngl?n â'ch gweithgaredd arlein, megis cynnwys rydych wedi edrych arno a thudalennau rydych wedi ymweld â hwy. Un o'n hamcanion yn casglu'r wybodaeth awtomatig hon yw i'n helpu ni i ddeall diddordebau ein defnyddwyr ac addasu eich profiad chi fel defnyddiwr

Polisi Briwsion

Mae briwsion yn ffeiliau testun data bychain y gellir eu storio ar ddisg galed eich cyfrifiadur (os yw eich porwr Gwe yn caniatáu hynny).

Gall Canllaw Gofal Da ddefnyddio briwsion i'r dibenion cyffredinol canlynol:

 • I'n helpu ni i adnabod eich porwr fel ymwelydd blaenorol a chadw a chofio unrhyw ddewisiadau a bennwyd tra'r oedd eich porwr yn ymweld â'n safle (briwsion sesiwn PHP a ddefnyddir: PHPSESSID)
 • I'n helpu ni i addasu'r cynnwys, profiad gwefan a hysbysebion a ddarperir i chi ar ein gwefan. (Briwsion cyffredin a ddefnyddir: pollsCookie ar gyfer polau, privacyCookie ar gyfer preifatrwydd a briwsion bar gwybodaeth polisi)
 • I helpu i fesur ac ymchwilio effeithiolrwydd nodweddion y wefan a'r hyn a gynigir arni, hysbysebion a chyfathrebu ebost (trwy ganfod pa ebostiau rydych yn eu hagor a gweithredu arnynt, neu wybodaeth ystadegol). (Briwsion Google analytics a ddefnyddir: __utma, __utmb, __utmc, __utmz)

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth

Mae'r Canllaw Gofal Da yn defnyddio'r wybodaeth a gesglir amdanoch i'r dibenion cyffredinol canlynol: i gofrestru a rheoli eich cyfrif, gan gynnwys i hwyluso eich mynediad i a'ch defnydd o'n safle; i gyfathrebu gyda chi yn gyffredinol, gan gynnwys rhoi gwybodaeth am y Canllaw Gofal Da; i'n galluogi ni i gyhoeddi eich arolygiadau, negeseuon fforwm, a chynnwys arall i gymuned y Canllaw Gofal Da; i ymateb i'ch cwestiynau a'ch sylwadau; i fesur diddordeb yn a gwella ein cynhyrchion, gwasanaethau a'r wefan; i'ch hysbysu o gynigion arbennig a nwyddau neu wasanaethau sydd ar gael gennym ni neu ein partneriaid a all fod o ddiddordeb i chi; ac i deilwra fel arall eich profiad gyda'r Canllaw Gofal Da.

Os ydych chi wedi cofrestru fel perchennog neu reolwr darparwr gofal, byddwn yn anfon negeseuon ebost atoch i'r cyfeiriad ebost rydych wedi ei roi i ni.

Gyda phwy rydym yn rhannu eich gwybodaeth

Gall y Canllaw Gofal Da rannu eich gwybodaeth gyda'r cyrff canlynol:

 • Partneriaid busnes gyda'r rhain y medrwn gynnig nwyddau neu wasanaethau ar y cyd. Medrwch ddweud pan fo trydydd parti yn chwarae rhan yn y cynnyrch neu'r gwasanaeth rydych wedi gofyn amdano oherwydd bydd eu henw yn ymddangos gyda'n henw ni neu ar wahân.
 • Gwefannau Cyswllt. Os cawsoch eich cyfeirio i'r Canllaw Gofal Da o Wefan arall, efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth gofrestru, megis eich enw, cyfeiriad ebost, cyfeiriad post a rhif ffôn gyda'r Wefan gyfeirio honno. Nid ydym wedi rhoi cyfyngiadau ar ddefnydd Gwefannau cyfeirio o wybodaeth bersonol ac rydym yn eich annog i ddarllen polisïau preifatrwydd unrhyw Wefan a'ch cyfeiriodd chi i'r Canllaw Gofal Da 
 • Cwmnïau o fewn ein teulu corfforaethol. Medrwn rannu eich gwybodaeth bersonol o fewn Gr?p My Family Care. Mae'r rhannu hwn yn ein galluogi ni i roddi gwybodaeth i chi am wasanaethau a gwybodaeth a fydd efallai o ddiddordeb i chi.

Medrwn hefyd rannu eich gwybodaeth:

 • Mewn ymateb i orchymyn llys; i sefydlu neu ymarfer ein hawliau cyfreithiol; i amddiffyn yn erbyn hawliadau cyfreithiol; neu fel sy'n ofynnol fel arall dan y gyfraith. Mewn achosion o'r fath rydym yn cadw'r hawl i godi neu hepgor unrhyw wrthwynebiad neu hawl gyfreithiol sydd ar gael i ni
 • Pan gredwn bod angen ymchwilio i, rhwystro neu gymryd camau mewn perthynas â gweithgareddau anghyfreithlon neu a amheuir sy'n anghyfreithlon ac mewn cysylltiad â'n Telerau Gwasanaeth a chytundebau eraill.

Ac eithrio'r hyn a nodir uchdo, cewch eich hysbysu pan fydd gwybodaeth bersonol amdanoch yn cael ei rhannu gyda thrydydd partïon, a byddwch yn cael cyfle i ddewis nad ydych eisiau i ni rannu'r wybodaeth honno.

Sut medrwch weld eich gwybodaeth

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod eich gwybodaeth yn berthnasol i'r defnydd bwriedig, ei bod yn gywir ac yn gyflawn. Medrwch weld a diweddaru eich gwybodaeth gyswllt trwy fynd i'r Canllaw Gofal Da. Medrwch gau eich cyfrif Canllaw Gofal Da trwy gysylltu â ni ar y cyfeiriad ebost a nodir isod. Byddwn yn anfon ebost atoch i gadarnhau eich cais. Nodwch hefyd y byddwn efallai yn cadw peth gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif yn ein harchifau, gan gynnwys i ddibenion dadansoddi ynghyd â chyfanrwydd cadw cofnodion.

Os nad oes gennych chi gyfrif gyda ni, neu os ydych eisiau cysylltu â ni mewn perthynas ag unrhyw wybodaeth bersonol nad yw wedi ei dangos yn eich cyfrif, medrwch ofyn i ni am gael gweld, dileu neu addasu'r wybodaeth sydd gennym amdanoch trwy anfon ebost atom yn y cyfeiriad ebost isod.

Sut rydym yn diogelu eich gwybodaeth

Rydym eisiau i chi deimlo'n hyderus wrth ddenfyddio'r Canllaw Gofal Da, ac rydym yn ymroddedig i ddiogelu'r wybodaeth rydym yn ei chasglu. Tra na all unrhyw wefan warantu diogelwch, rydym wedi gweithredu trefniadau gweinyddol, technegol a ffisegol priodol i helpu gwarchod gwybodaeth bersonol rydych wedi ei rhoi i ni. Er enghraifft, dim ond gweithwyr ag awdurdod sy'n cael gweld gwybodaeth bersonol, a chânt wneud hynny dim ond ar gyfer swyddogaeth busnes a ganiateir. At hyn, rydym yn defnyddio amgryptiad wrth drosglwyddo eich gwybodaeth bersonol rhwng ein system ni a'ch system chi, ac rydym yn defnyddio wal dân a systemau canfod ymwthiad i helpu i rwystro personau heb awdurdod rhag cael mynediad at eich gwybodaeth

Newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn

Gall y Canllaw Gofal Da ddiweddaru'r Polisi Preifatrwydd hwn yn y dyfodol. Byddwn yn hysbysu ein haelodau yngl?n ag unrhyw newidiadau perthnasol i'r Polisi Preifatrwydd hwn trwy anfon hysbysiad i'r cyfeiriad ebost rydych wedi ei roi i ni neu trwy roddi hysbysiad amlwg ar ein gwefan.

Sut medrwch chi gysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiynau yngl?n â'r Polisi Preifatrwydd hwn, cysylltwch â ni:

Canllaw Gofal Da

593-599 Fulham Road
London
SW6 5UA

Ebost: support@goodcareguide.co.uk | Ffôn:

0845 300 3086

Bydd rhannu eich profiadau ar Canllaw Gofal Da yn helpu i wella ansawdd gofal.

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Plant yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Henoed yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z
 
 

Nursery Reviews | Nanny Agency Reviews | Care Home Reviews | Homecare Agency Reviews
Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella profiad gorau o'r we. Drwy ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cytuno i'n cy and Cookie Policy.

© Copyright Good Care Guide Ltd. | Rhif Cwmni 07767790 | 593-599 Fulham Road, Llundain SW6 5UA
Datblygwyd gan My Family CareUnited for All Ages