Mewngofnodwch i'ch
Good Care Guide cyfrif

Ebost *
 
Cyfrinair *
Arhoswch os gwelwch yn dda

Newydd i Canllaw Gofal Da?

Os ydych am ysgrifennu adolygiad, neu os ydych yn berchen/rheolwr cartref gofal: create a Good Care Guide account

Creu cyfrif newydd.

Sut byddech chi'n defnyddio Canllaw Gofal Da?

"Ar ôl darllen yr adroddiad arolygu swyddogol ac ymweld â'r darparwr, rydym yn gobeithio y bydd Canllaw Gofal Da yn dod yn ffactor penderfynu wrth ddewis gofal."

Stephen Burke, Cannllaw Gofal

Ydych chi wedi defnyddio darparwr gofal yn lleol?

Os ydych chi wedi defnyddio darparwr lleol - rhannwch eich profiadau. Adolygwch Meithrinfeydd, sgorio cartrefi gofal, ac yn helpu teuluoedd eraill i wneud penderfyniadau mwy gwybodus am ofal plant a gofal i'r henoed.

Creu Adolygiad

Ydych chi'n berchen neu'n rheolwr lleoliad gofal neu'n asiantaeth gofal yn y DU?

Sut gall eich proffil Canllaw Gofal Da ddod yn offeryn hyd yn oed yn fwy ar gyfer eich busnes A sut y gallwch chi ddod yn aelod.

Gwybodaeth i berchnogion a rheolwyr

Newyddion Diweddaraf

How to Design a Home for the Elderly

How to Design a Home for the Elderly

Ignore the Numbers

Darllenwch fwy yn ein Blog Corner Gofal

Neges ddiweddaraf Twitter

Visit us at stand D370 at the Dementia, Care & Nursing Home Expo, 26-27 March 2019 - NEC, Birmingham. Our Chairman… https://t.co/Msz5hvVbEC

 

Pryderion difrifol

Oes gennych chi bryderon difrifol am y darparwyr gofal rydych chi neu eich teulu yn ei ddefnyddio?

Mae gofal plant a gofal pobl hŷn yn bynciau o bwysigrwydd mawr, ac mae'n amlwg yn hanfodol bod darparwyr gofal yn gwneud pethau'n iawn.

Os oes gennych bryder difrifol yngl?n â'ch darparwr gofal, dylech gysylltu â:

Ydych chi wedi defnyddio trefn gwyno'r darparwr gofal?

Gofynnwch i'r rheolwr am fanylion. Os nad ydych yn fodlon â chanlyniad y broses gwyno fewnol, efallai yr hoffech fynd â'ch pryderon ymhellach, er enghraifft i'r Ombwdsmon Llywodraeth Leol.

Medrwch hefyd ofyn am gyngor gan un o'r sefydliadau a restrir yn ein herthyglau ar gyngor, a'u holi nhw am gymorth neu eiriolwr i helpu gyda'ch cwyn.

Cyngor ar bryderon gofal pobl hŷn gan y CQC

Mae'r Comisiwn Ansawdd Gofal (CQC) wedi aminellu'r camau canlynol yr hoffech eu cymryd efallai os oes gennych bryderon yngl?n â safon y gofal / gofal pobl hŷn sy'n cael ei ddarparu.

Care Quality CommissionOs ydydch yn teimlo bod diogelwch mewn perygl

Os ydych yn credu bod rhywun wedi dioddef neu mewn perygl o ddioddef niwed, camdriniaeth neu esgeulustod, dylech gysylltu â'ch awdurdod lleol ar unwaith a gofyn am gael siarad â'r tîm diogelu.

Medrwch hefyd gysylltu â'r CQC neu'r Heddlu. O fis Ebrill 2013, medrwch hefyd gysylltu â'ch uned Healthwatch leol i ofyn am gyngor.

Pwy bynnag rydych yn dewis cysylltu â nhw, byddant yn hysbysu'r tîm diogelu a'i gilydd a sicrhau bod eich pryderon yn cael eu trin fel mater o frys.

Os ydych yn teimlo bod hawliau rhywun sydd dan gadwad dan y Ddeddf Iechyd Meddwl yn cael eu camdrin, dylech gysylltu â'r CQC, sydd â'r pwerau a'r cyfrifoldeb i archwilio'r materion penodol hyn.

Os ydych eisiau cwyno a ofal

Os ydych chi, neu rywun rydych yn gofalu amdanynt, yn cael gofal gwael ac eisiau cwyno, medrwch wneud un o ddau beth.

 1. Medrwch fynd trwy'r broses gwyno ffurfiol a fydd yn archwilio a datrys eich cwyn.
 2. Medrwch adrodd am y mater i'r CQC hefyd, y rheolydd annibynnol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol. Nid oes gan y CQC b?er statudol i archwilio neu ddatrys eich cwyn unigol chi, ond mae'n gwerthfawrogi clywed am brofiadau pobl o ofal a gallai eich gwybodaeth chi chwarae rôl hanfodol wrth helpu'r CQC i benderfynu pryd, ble a beth i'w arolygu.

I wneud cwyn ffurfiol

Os ydych eisiau gwneud cwyn ffurfiol am wasanaeth, mae proses y dylech ei dilyn. Dylech wneud cwyn ffurfiol i'r darparwr gwasanaeth yn gyntaf, sydd â dyletswydd gyfreithiol i ymateb i chi a gwrando ar eich barn.

Os nad ydych yn teimlo y medrwch wneud hynny, neu os nad yw'r darparwr wedi ymateb yn foddhaol, medrwch gwyno'n ffurfiol i'r ombwdsmon perthnasol - yr Ombwdsmon Llywodraeth Leol ar gyfer gofal cymdeithasol, a'r Ombwdsmon Gwasanaethau Iechyd Seneddol ar gyfer gofal iechyd.

I dweud wrth y comisiwn Ansawdd Gofal am eich profiad

Os ydych chi neu rywun rydych yn gofalu amdanynt yn cael gofal gwael, os ydych yn mynd trwy'r broses gwyno ffurfiol ai peidio, medrwch hysbysu'r CQC am eich pryderon i helpu ei Arolygwyr i benderfynu pryd a lle i arolygu gwasanaethau.

Beth bynnag yw eich pryder, os ydych wedi cael gofal gwael, neu os ydych yn credu bod gofal gwael yn cael ei ddarparu yn rhywle, medrwch adrodd am hynny'n ddi-enw i'r CQC.

Er nad yw'r CQC yn archwilio cwynion unigol, mae'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu yn chwarae rôl hollbwysig o ran ei helpu i benderfynu pryd a lle i wirio bod safonau'n cael eu cyflawni.

Mae'n adolygu'r holl adborth yn gyflym ac mae pob darn o wybodaeth a dderbynia fel darn arall o'r  jig-so, gan ei helpu i adeiladu darlun o'r hyn sy'n digwydd ym mhob cartref gofal neu asiantaeth gofal cartref rhwng ei arolygiadau rheolaidd, a phan mae'n darganfod nad yw safonau'r Llywodraeth yn cael eu cyrraedd, mae bob amser yn cymryd camau i sicrhau bod gofal yn gwella.

Ewch i Comisiwn Ansawdd Gofal i adrodd am ofal gwael a chlicio 'Your experience'.

Bydd rhannu eich profiadau ar Canllaw Gofal Da yn helpu i wella ansawdd gofal.

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Plant yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Henoed yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z
 
 

Nursery Reviews | Nanny Agency Reviews | Care Home Reviews | Homecare Agency Reviews
Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella profiad gorau o'r we. Drwy ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cytuno i'n cy and Cookie Policy.

© Copyright Good Care Guide Ltd. | Rhif Cwmni 07767790 | 593-599 Fulham Road, Llundain SW6 5UA
Datblygwyd gan My Family CareUnited for All Ages