Mewngofnodwch i'ch
Good Care Guide cyfrif

Ebost *
 
Cyfrinair *
Arhoswch os gwelwch yn dda

Newydd i Canllaw Gofal Da?

Os ydych am ysgrifennu adolygiad, neu os ydych yn berchen/rheolwr cartref gofal: create a Good Care Guide account

Creu cyfrif newydd.

Sut byddech chi'n defnyddio Canllaw Gofal Da?

Sut mae pobl yn sgorio
safonau gofal
lle rydych CHI yn byw?

"Ar ôl darllen yr adroddiad arolygu swyddogol ac ymweld â'r darparwr, rydym yn gobeithio y bydd Canllaw Gofal Da yn dod yn ffactor penderfynu wrth ddewis gofal."

Stephen Burke, Cannllaw Gofal

Ydych chi wedi defnyddio darparwr gofal yn lleol?

Os ydych chi wedi defnyddio darparwr lleol - rhannwch eich profiadau. Adolygwch Meithrinfeydd, sgorio cartrefi gofal, ac yn helpu teuluoedd eraill i wneud penderfyniadau mwy gwybodus am ofal plant a gofal i'r henoed.

Creu Adolygiad

Chwilio am feithrinfa leol?

Os nad ydych yn siŵr beth i edrych amdano neu ofyn wrth ddewis meithrinfa, mae'r NDNA wedi darparu rhywfaint o gyngor a gwybodaeth defnyddiol.

Dewis y meithrinfa cywir ar gyfer eich plentyn

Dewis Cyngor Gofal Plant

5 o awgrymiadau defnyddiol i rieni sy'n chwilio am ofal plant

Mae'r Canllaw Gofal Da yn rhoi mynediad hawdd i adolygiadau o ddarparwyr gofal plant yn y DU:

Rydym wedi partneru gyda'r Ymddiriedolaeth Teulu a Gofal Plant i roddi gwybodaeth i rieni sy'n chwilio am ofal plant. Gobeithio y byddwch yn eu cael yn ddefnyddiol.

1) Meddwl ymlaen llaw am ofal plant

Family and Childcare TrustMae rhai rhieni yn cael hyd i ofal plant addas cyn gynted ag y maent ei angen, ond i eraill gall gymryd nifer o fisoedd o chwilio cyn cael hyd i rywbeth sy'n addas i'ch anghenion chi a rhai eich plentyn.

Meddyliwch am yr hyn rydych ei eisiau a'i angen gan y gofal plant, a pha fath o ofal plant sy'n diwallu eich anghenion. Er enghraifft, ydych chi angen gofal plant gyda'r nos, yn gynnar yn y bore neu ar benwythnos? A fyddwch angen gofal plant ychwanegol i blant oed ysgol yn ystod gwyliau'r ysgol?

Mwy o gyngor gan yr Ymddiriedolaeth Teulu a Gofal Plant: Gwahanol fathau o ofal plant

2)Darllenwch adolygiadau o ofal plant lleol

Mae gan y Canllaw Gofal Da fanylion yr holl ddarparwyr gofal plant sy'n agos at eich cartref neu le gwaith, ynghyd ag adolygiadau gan rieni sydd eisoes wedi defnyddio eu gwasanaethau

Mae eich Gwasanaeth lleol Gwybodaeth i Deuluoedd (FIS) hefyd yn rhoi gwybodaeth i rieni, gofalwyr ac eraill ar ofal plant a gwasanaethau i'r teulu yn lleol. Maent yn cadw manylion holl ddarparwyr cofrestredig gofal plant yn eich ardal, gan gynnwys meithrinfeydd, gwarchodwyr plant, grwpiau chwarae a mwy, yn dibynnu ar y gwasanaeth a gynigir.

I'w wneud: Cael hyd i'ch Gwasanaeth lleol Gwybodaeth i Deuluoedd (FIS)  nawr

To do: Find your local Family Information Service (FIS) now

Medrwch gael manylion eich FIS lleol trwy ddefnyddio'r ddolen uchod, neu trwy chwilio yn eich llyfr ffôn lleol. I gael manylion eich FIS lleol yng Nghymru, ffoniwch 0300 123 7777.

Gall hysbysfyrddau yn eich ysgol(ion) lleol, canolfan gymuned neu lyfrgell hefyd gynnwys manylion darparwyr gofal lleol.

3) Ymwelwch â darparwyr gofal plant lleol

Ewch i weld nifer o leoliadau gofal plant a holwch am y gofal maent yn ei ddarparu. Gall helpu os ewch â chyfaill a/neu eich plentyn gyda chi ar yr ymweliad i'ch helpu chi i benderfynu.

Mwy o gyngor gan yr Ymddiriedolaeth Teulu a Gofal Plant: Beth i'w ystyried wrth ymweld â lleoliadau gofal plant

4) Gwiriwch ansawdd gofal plant lleol

Y Canllaw Gofal Da yw'r lle i fynd i ddarllen adolygiadau o ddarparwyr gofal plant ledled y DU. Gall profiadau rhieni eraill o ddarparwyr gofal plant fod yn ddefnyddiol iawn.

Dylai darparwyr gofal plant hefyd fod yn hapus i'ch rhoi mewn cysylltiad â rhieni eraill er mwyn i chi gael gofyn am eirda ar y gwasanaeth maent yn ei ddarparu. Cofiwch, serch hynny, efallai na fydd yr hyn sy'n gweithio i un teulu yn gweithio i un arall.

Medrwch hefyd edrych ar adroddiad Ofsted y darparwr, o'u proffil Canllaw Gofal Da, neu trwy fynd i wefan Ofsted .

Mwy o gyngor gan yr Ymddiriedolaeth Teulu a Gofal Plant: Gofal Plant o ansawdd uchel

5) Pa help sydd ar gael gyda chostau gofal plant?

Gwnewch yn si?r eich bod yn cael yr holl gymorth ariannol sydd ar gael i chi i'ch helpu i dalu eich costau gofal plant. Os ydych yn rhiant sy'n gweithio, efallai bod help ar gael trwy'r Credydau Treth Gweithio neu ofal plant a gynorthwyir gan gyflogwr, neu os ydych yn astudio, efallai bydd help ar gael gan eich coleg neu ddarparwr hyfforddiant.

A pheidiwch ag anghofio am ofal plant am ddim - os yw eich plentyn yn 3 neu 4 oed, medrent gael lle blynyddoedd cynnar o 15 awr yr wythnos o leiaf yn Lloegr a 10 awr yng Nghymru. Mae hawl gan rai plant dyflwydd oed i le blynyddoedd cynnar am ddim.

Mwy o gyngor gan yr Ymddiriedolaeth Teulu a Gofal Plant: Talu am ofal plant

Efallai y bydd y gwefannau hyn yn ddefnyddiol:

"Gallaf ddod o hyd i'r feithrinfa orau agosaf a darllen adolygiadau am asiantaethau nani ar Canllaw Gofal Da"

 
 

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Plant yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Henoed yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z
 
 

Nursery Reviews | Nanny Agency Reviews | Care Home Reviews | Homecare Agency Reviews
Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella profiad gorau o'r we. Drwy ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cytuno i'n cy and Cookie Policy.

© Copyright Good Care Guide Ltd. | Rhif Cwmni 07767790 | 593-599 Fulham Road, Llundain SW6 5UA
Datblygwyd gan My Family CareUnited for All Ages