Mewngofnodwch i'ch
Good Care Guide cyfrif

Ebost *
 
Cyfrinair *
Arhoswch os gwelwch yn dda

Newydd i Canllaw Gofal Da?

Os ydych am ysgrifennu adolygiad, neu os ydych yn berchen/rheolwr cartref gofal: create a Good Care Guide account

Creu cyfrif newydd.

Sut byddech chi'n defnyddio Canllaw Gofal Da?

"Ar ôl darllen yr adroddiad arolygu swyddogol ac ymweld â'r darparwr, rydym yn gobeithio y bydd Canllaw Gofal Da yn dod yn ffactor penderfynu wrth ddewis gofal."

Stephen Burke, Cannllaw Gofal

Ydych chi wedi defnyddio darparwr gofal yn lleol?

Os ydych chi wedi defnyddio darparwr lleol - rhannwch eich profiadau. Adolygwch Meithrinfeydd, sgorio cartrefi gofal, ac yn helpu teuluoedd eraill i wneud penderfyniadau mwy gwybodus am ofal plant a gofal i'r henoed.

Creu Adolygiad

Ydych chi'n berchen neu'n rheolwr lleoliad gofal neu'n asiantaeth gofal yn y DU?

Sut gall eich proffil Canllaw Gofal Da ddod yn offeryn hyd yn oed yn fwy ar gyfer eich busnes A sut y gallwch chi ddod yn aelod.

Gwybodaeth i berchnogion a rheolwyr

Newyddion Diweddaraf

How to Design a Home for the Elderly

How to Design a Home for the Elderly

Ignore the Numbers

Darllenwch fwy yn ein Blog Corner Gofal

Neges ddiweddaraf Twitter

Visit us at stand D370 at the Dementia, Care & Nursing Home Expo, 26-27 March 2019 - NEC, Birmingham. Our Chairman… https://t.co/Msz5hvVbEC

 

Cwestiynau Cyffredin

Ychydig o gwestiynau sy'n cael eu gofyn yn aml ar y Canllaw Gofal Da

Pam ydych chi wedi sefydlu'r Canllaw Gofal Da?
Sut fedraf i adolygu meithrinfa neu gartref gofal rydw i wedi ei ddefnyddio?
Pwy sydd wedi ei restru ar y Canllaw Gofal Da? O ble daw'r data?
A oes yn RHAID i ddarparwyr gofal plant a gofal pobl h?n dalu?
Beth sy'n digwydd os bydd rhywun eisiau adrodd adolygiad gau neu faleisus?
Beth os oes gennyf bryderon difrifol am ddarparwr gofal?  
Beth os wyf yn cael problemau yn defnyddio'r Canllaw Gofal Da?  
Sut ydw i'n cysylltu â'r Canllaw Gofal Da?

Pam ydych chi wedi sefydlu'r Canllaw Gofal Da?

Sefydlwyd y Cynllun Canllaw Gofal Da gan United for All Ages a My Family Care i roddi llais i'r sawl sy'n defnyddio gofal a'u teuluoedd.

Gall unrhyw un yn y DU sgorio ac adolygu'r gofal plant neu'r gofal pobl h?n maent wedi ei ddefnyddio. Bydd y profiadau hyn yn rhoi gwybodaeth i eraill wrth iddynt ddewis gofal..

Rydym yn gobeithio y bydd y Canllaw Gofal Da yn cynyddu amlygrwydd mewn gofal a gwella ansawdd gofal. Mae'r safle yn denu miloedd o ymweliadau bob mis, gydag adolygiadau cadarnhaol yn amlach na rhai negyddol, o 6 i 1.

Sut fedraf adolygu meithrinfa neu gartref gofal rydw i wedi ei ddefnyddio

Dim ond pobl sydd wedi defnyddio a/neu brynu gofal a gaiff adael adolygiad ar y Canllaw Gofal Da.

Os ydych chi wedi defnyddio gofal plant neu ofal pobl h?n, chwiliwch amdanynt a gadewch adolygiad ar eu tudalen broffil neu ysgrifennwch adolygiad unrhyw le ar y safle, nodi eu manylion a gadael eich sylwadau.

Dylai adolygiadau fod yn gryno a ffeithiol. Dylent ganolbwyntio ar eich profiadau chi a'r hyn yr hoffech i bobl eraill ei wybod. Peidiwch ag enwi unigolion, peidiwch â rhegi a pheidiwch â defnyddio iaith sarhaus (yn unol â'n Telerau ac Amodau). Medrwch hefyd roddi sêr i'r darparwr am ansawdd y gofal, cyfleusterau a glendid, a gwerth am arian. Pan ddangosir eich adolygiad, rydym yn hysbysu'r darparwr trwy ebost.

Byddwch yn creu cyfrif yn awtomatig gyda ni, a medrwch ddewis gadael mwy o fanylion - neu aros yn ddi-enw. Rydym yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad ebost trwy glicio dolen y byddwn yn ei hanfon atoch, ac unwaith y byddwch wedi cadarnhau, bydd eich adolygiad yn mnd yn 'fyw'.'.

Os ydych eisiau mwy o reolaeth dros eich proffil, rhoi mwy o fanylion a dewis dilyn darparwyr y mae gennych ddiddordeb ynddynt, medrwch:Create Account.

Pwy sydd wedi ei restru ar y Canllaw Gofal Da? O ble daw'r data?

Rydym yn rhestru'r holl leoliadau gofal plant cofrestredig grwp, gyda data gan Ofsted. Mae'r Canllaw Gofal Da hefyd yn rhestru asiantaethau gofal plant a nanis. O ran gofal pobl h?n, rydym yn rhestru cartrefi gofal ac asiantaethau gofal cartref sydd wedi eu cofrestru gyda'r Comisiwn Ansawdd Gofal(CQC).

Yn anochel, mae rhai darparwyr wedi dweud wrthym bod peth o'r data yn anghywir neu'n hen. Rydym wedi newid pethau lle medrwn ond y ffordd orau o wella eu data yw i'r darparwyr gysylltu a diweddaru'r CQC neu Ofsted. Rydym ni'n cael diweddariadau rheolaidd gan y ddau gorff.

Mae'r holl wybodaeth am ddarparwyr ar y Canllaw Gofal Da yn y parth cyhoeddus.

A oes yn RHAID i ddarparwyr gofal plant a gofal pobl h?n dalu?

Nid oes yn 'rhaid' i unrhyw ddarparwyr dalu am eu proffil ar y Canllaw Gofal Da. Rydym yn rhestru darparwyr sydd wedi eu cofrestru gydag Ofsted neu'r CQC.

Rydym yn cynnig cyfle i'r holl ddarparwyr gofal plant a gofal pobl h?n i wella eu proffil am ffi tanysgrifio blynyddol. Mae hyn yn galluogi i ddarparwyr ychwanegu gwybodaeth am eu gwasanaethau a'u cyfleusterau, ffotograffau a logo ac ati.

Unwaith y mae darparwr yn cofrestru fel aelod Canllaw Gofal Da , rydym yn gweithio gyda nhw i'w helpu i wella eu cofrestriad gyda ni. Mae proffil wedi ei wella yn gyfle gwych i ddarparwyr farchnata eu gwasanaeth am bris isel..

Dylai darparwyr gofal annog eu defnyddwyr gwasanaeth i ysgrifennu adolygiadau a gadael sgôr - boed ganddynt broffil wedi ei wella ai peidio.

Beth sy'n digwydd os yw rhywun eisiau adrodd adolygiad gau neu faleisus?

Gall unrhyw un adrodd am adolygiad y maent yn credu ei fod yn un gau neu faleisus trwy glicio'r botwm 'adrodd' (gyferbyn â phob adolygiad)..

Pan gaiff adolygiad ei adrodd, caiff ei dynnu oddi ar y safle ar unwaith a'i archwilio cyn penderfynir a ddylid cadw'r adolygiad i fyny neu ei dynnu'n barhaol. Os bydd adolygiad yn cael ei adfer, bydd yr adolygwr a'r darparwr yn cael eu hysbysu..

Beth os oes gennyf bryderon difrifol am ddarparwr gofal?

Ein nod yw helpu pobl sy'n defnyddio gofal fynegi eu barn am y darparwr(wyr). Os oes gennych bryderon difrifol am ddarparwr gofal, darllenwch ein herthygl ar Bryderon Difrifol i gael gwybodaeth yngl?n â pha gamau y medrwch eu cymryd.

Beth os wyf yn cael problemau yn defnyddio'r Canllaw Gofal Da?

Rydym yn anelu bob amser i wella eich profiad o ddefnyddio'r wefan. Rydym yn croesawu adborth gan ymwelwyr â'r safle er mwyn parhau i wella.

Mae rhai problemau a adroddwyd yn ymwneud â defnyddio hen borwyr rhyngrwyd. Er mwyn cael y profiad gorau ac i gael diogelwch mwy cyffredinol ar y we, sicrhewch eich bod yn defnyddio fersiwn diweddaraf eich porwr gwe.

Sut ydw i'n cysylltu â'r Canllaw Gofal Da?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'n tîm drwy e-bostio support@goodcareguide.co.uk.

We look forward to hearing from you.

Bydd rhannu eich profiadau ar Canllaw Gofal Da yn helpu i wella ansawdd gofal.

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Plant yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Henoed yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z
 
 

Nursery Reviews | Nanny Agency Reviews | Care Home Reviews | Homecare Agency Reviews
Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella profiad gorau o'r we. Drwy ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cytuno i'n cy and Cookie Policy.

© Copyright Good Care Guide Ltd. | Rhif Cwmni 07767790 | 593-599 Fulham Road, Llundain SW6 5UA
Datblygwyd gan My Family CareUnited for All Ages