Mewngofnodwch i'ch
Good Care Guide cyfrif

Ebost *
 
Cyfrinair *
Arhoswch os gwelwch yn dda

Newydd i Canllaw Gofal Da?

Os ydych am ysgrifennu adolygiad, neu os ydych yn berchen/rheolwr cartref gofal: create a Good Care Guide account

Creu cyfrif newydd.

Sut byddech chi'n defnyddio Canllaw Gofal Da?

"Ar ôl darllen yr adroddiad arolygu swyddogol ac ymweld â'r darparwr, rydym yn gobeithio y bydd Canllaw Gofal Da yn dod yn ffactor penderfynu wrth ddewis gofal."

Stephen Burke, Cannllaw Gofal

Ydych chi wedi defnyddio darparwr gofal yn lleol?

Os ydych chi wedi defnyddio darparwr lleol - rhannwch eich profiadau. Adolygwch Meithrinfeydd, sgorio cartrefi gofal, ac yn helpu teuluoedd eraill i wneud penderfyniadau mwy gwybodus am ofal plant a gofal i'r henoed.

Creu Adolygiad

Ydych chi'n berchen neu'n rheolwr lleoliad gofal neu'n asiantaeth gofal yn y DU?

Sut gall eich proffil Canllaw Gofal Da ddod yn offeryn hyd yn oed yn fwy ar gyfer eich busnes A sut y gallwch chi ddod yn aelod.

Gwybodaeth i berchnogion a rheolwyr

Newyddion Diweddaraf

How to Design a Home for the Elderly

How to Design a Home for the Elderly

Ignore the Numbers

Darllenwch fwy yn ein Blog Corner Gofal

Neges ddiweddaraf Twitter

Visit us at stand D370 at the Dementia, Care & Nursing Home Expo, 26-27 March 2019 - NEC, Birmingham. Our Chairman… https://t.co/Msz5hvVbEC

 

Telerau ac Amodau

Defnyddio gwefan goodcareguide.co.uk (y "Wefan") yn amodol ar y telerau ac amodau canlynol

Trwy ddefnyddio'r Wefan hon, rydych yn cytuno gyda'r telerau defnydd hyn. Nodwch yn benodol yr indemiaeth rydych ei ddarparu dan "Cyfyngiad, eithriad atebolrwydd ac indemniaeth " isod.

Cyffredinol

Mae'r Wefan, ei dyluniad a'i chynnwys oll dan hawlfraint Good Care Guide Limited ("GCG"). Mae GCG yn rhoi trwydded bersonol an-neilltuedig i weld a chopïo'r deunydd ar y Wefan at ddefnydd personol neu an-fasnachol yn unig. Gall GCG ddiddymu'r drwydded ar urhyw adeg heb roddi rhybudd. Rydych yn cytuno peidio ag atgynhyrchu deunydd ar y Wefan ac eithrio yn unol â thrwydded o'r fath, a heb gyfyngiad, peidio ag atgynhyrchu unrhyw wybodaeth ar y Wefan nac unrhyw wefan arall neu ar unrhyw ffurf arall. Rydych yn cytuno peidio â threfnu i unrhyw wefan arall gael ei chysylltu â'r Wefan trwy gyfrwng hyper-ddolen neu fel arall heb ganiatâd ysgrifenedig GCG ymlaen llaw.

Ceidw GCG yr hawl i newid y telerau hyn ar unrhyw adeg heb rybudd. Bydd unrhyw newidiadau o'r fath yn cael eu harddangos ar y dudalen hon o'r wefan. Ceidw CGC yr hawl i atal neu ganslo unrhyw ran o'r Wefan a'r gwasanaethau a gynigir yno ar unrhyw adeg heb rybudd.

NI fydd GCG yn atebol i chi nac unrhyw berson arall os bydd y cyfan neu unrhyw ran o'r Wefan yn cael ei therfynu, ei haddasu neu ei newid mewn unrhyw ffordd

Telerau talu ar gyfer darparwyr

Codir tâl am aelodaeth darparwr ar y Canllaw Gofal Da yn flynyddol. Nid oes ad-daliad os byddwch yn canslo eich aelodaeth yn gynnar a bydd aelodaeth yn cael ei adnewyddu'n awtomatig, yn ddarostynedig i ganslo ymlaen llaw.

Os ydych eisiau canslo eich aelodaeth, anfonwch ebost support@goodcareguide.co.uk gyda 'Membership Cancellation' yn y Pwnc. Rhaid i chi roi rhybudd o 30 diwrnod o leiaf cyn amser adnewyddu eich aelodaeth.

Byrddau trafod a chynnwys arall a gynhyrchir gan ddefnyddwyr

Darperir y byrddau trafod a chynnwys arall a gynhyrchir gan ddefnyddwyr (megis sylwadau a blogiau) at eich defnydd chi. Efallai nad yw'r sylwadau a'r farn a fynegir gan ddefnyddwyr yn adlewyrchu rhai GCG.

NI ddylech ddenfyddio'r Wefan os nad ydych yn ddefnyddiwr gwirioneddol gofal neu'n ddarparwr gwasanaeth gofal. Ceidw GCG yr hawl i benderfynu beth yw defnyddiwr neu ddarparwr gofal gwirioneddol a gall ofyn am ba bynnag brawf a dybia'n rhesymol i ddilysu'r ffaith eich bod yn ddefnyddiwr neu ddarparwr gofal gwirioneddol. Os caiff arolygiad ei herio, byddwn fel rheol yn disgwyl prawf pellach i ddilysu'r arolwg o fewn 3 wythnos o ddyddiad herio'r arolwg.

NI ddylech ddenfyddio'r byrddau trafod i arddangos unrhyw ddeunydd sydd:

 • Yn mynd yn groes i unrhyw gyfraith leol, genedlaethol neu ryngwladol berthnasol neu sy'n annog mynd yn groes i unrhyw gyfraith o'r fath
 • Hiliol, rhywiaethol neu homoffobig
 • Pornographig, anweddus, cableddus neu ddi-chwaeth
 • Difenwol o unrhyw berson, corff neu sefydlliad
 • Treisgar, bygythiol neu sydd fel arall yn debygol o fod yn niweidiol i'r personau hynny sy'n debygol o ddefnyddio'r Wefan
 • Sydd fel arall yn dramgwyddus ym marn GCG
 • Tresmasu ar hawliau (gan gynnwys hawliau eiddo deallusol) unrhyw berson, neu
 • Yn ymwneud ag ymgymryd â  busnes.

Os ydych yn torri'r telerau a'r amodau hyn, rydym yn cadw'r hawl i atal neu ddileu eich cyfrif.

Os ydych yn torri'r telerau a'r amodau hyn yn gyson neu'n ddifrifol, efallai y byddwn yn cysylltu â chi gan ddefnyddio'r cyfeiriad ebost rydych wedi ei roddi wrth gofrestru eich cyfrif, i ofyn i chi roi'r gorau i adael negeseuon. Os byddwch yn anwybyddu'r cais hwn, ceidwn yr hawl i olrhain eich cyfeiriad IP, cysylltu â'ch darparwr gwasanaeth a gofyn eich bod yn cael eich rhwystro rhag mynd ar y Wefan.

Trw gyflwyno gwybodaeth i'r Wefan, rydych yn rhoi trwydded an-neilltuedig fyd-eang di-freindal dragwyddol an-nirymadwy i GCG i ddefnyddio, dosbarthu, addasu, newid, arddangos, atgynhyrchu a throsglwyddo unrhyw wybodaeth o'r fath mewn unrhyw a phob cyfrwng mewn unrhyw ffordd yn gyfan-gwbl neu'n rhannol heb unrhyw ddyletswydd i adrodd i chi. Rydych hefyd yn rhoi hawl i GCG roddi trwyddedau i ddefnyddwyr y Wefan i weld a chopïo gwybodaeth o'r fath..

Ceidw GCG yr hawl i olygu neu ddileu unrhyw wybodaeth a gyflwynir i'r Wefan, gan gynnwys heb gyfyngiad unrhyw neges sy'n mynd yn groes i'r rheolau uchod.

Os byddwch yn gweld unrhyw neges sydd yn eich barn chi yn groes i'r rheolau uchod, gadewch i ni wybod trwy glicio ar y botwm "Report as offensive" neu ebostio monitor@goodcareguide.co.uk.

Polisi preifatrwydd

Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd a Briwsion, sy'n dweud sut bydd CGC yn cadw a phrosesu unrhyw ddata personol rydych yn ei roi i ni ac yn unol â'r hon y gellir eich adnabod

Cyfyngiad, eithriad atebolrwydd ac indemniaeth

Mae GCG yn ceisio sicrhau cywirdeb holl gynnwys y Wefan. Fodd bynnag, ni ellir gwarantu hyn ac mae atebolrwydd GCG yn cael ei eithrio a/neu ei gyfyngu fel y nodir isod. Darperir cynnwys y Wefan i ddibenion gwybodaeth yn unig ac ni ddylech ddibynnu ar yr wybodaeth wrth gymryd neu beidio â chymryd unrhyw benderfyniad neu gymryd neu beidio â chymryd unryw gamau.

Rydych yn cytuno bod eich defnydd chi o'r Wefan hon ar eich menter eich hun. Ni roddir unrhyw fath o warant gan GCG o ran cywirdeb, cyflawnder neu amseroldeb unrhyw wybodaeth a ddarperir ar y Wefan. Rydych yn cytuno bod y Wefan yn cael ei darparu ar sail "fel y mae" neu "fel y mae ar gael".

Mae GCG trwy hyn yn nadu pob un ac unrhyw golledion, atebolrwydd, hawliadau, niwed, treuliau neu gostau (boed o ganlyniad i'w esgeuluster neu fel arall) yn codi mewn cysylltiad â:

 • Eich defnydd neu eich anallu i ddefnyddio'r Wefan neu'r gwasanaethau a gynigir o bryd i'w gilydd arni
 • Unrhyw fynediad heb awdurdod i neu newidiadau i wybodaeth a ddarperir gennych chi
 • Eich defnydd o unrhyw wefannau trydydd parti (gan gynnwys heb gyfyngiad rhai y gellir eu cysylltu gyda hyper-ddolen i'r Wefan)
 • Unrhyw drefniadau a wneir gydag unrhyw drydydd parti mewn cysylltiad ag unrhyw wybodaeth a ddarperir gan neu mewn cysylltiad â'r Wefan
 • Anghywirdeb, anghyflawnrwydd neu arafwch unrhyw wybodaeth a gyflenwir trwy'r gwasanaeth.

Ac eithrio hynny, ym mhob achos, unrhyw atebolrwydd mewn perthynas â marwolaeth neu anaf personol.

Ni fydd unrhyw gyngor neu wybodaeth, boed yn llafar neu'n ysgrifenedig, a gafwyd gennych chi mewn cysylltiad â'r Wefan yn creu unrhyw warant nad yw wedi ei datgan yn benodol yn y telerau a'r amodau hyn.

Mae pob defnyddiwr o'r Wefan trwy hyn yn cytuno nad oes unrhyw ddyletswydd gofal neu ymroddiad arall gan GCG yn ddyledus iddo ef neu hi  a chyn belled ag y bo unrhyw ddyletswydd neu ymrwymiad o'r fath yn ddyledus iddo ef neu hi mewn perthynas â dyletswydd neu ymroddiad o'r fath.

Rydych yn cytuno indemnio, amddiffyn neu ystyried yn ddifai GCG a holl swyddogion, gweithwyr ac asiantaethau GCG rhag unrhyw a holl golledion, atebolrwydd, hawliadau, iawndal, treuliau neu gostau a honnir gan unrhyw drydydd parti mewn cysylltiad â'ch defnydd o'r Wefan.

Hysbysebion a chysylltiadau â gwefannau eraill

Mae'r Wefan yn cynnwys cysylltiadau i a chynnwys o safleoedd ac adnoddau eraill ar y rhyngrwyd. Ni all GCG reoli cynnwys o'r fath ac rydych yn cytuno, heb gyfynu'r telerau a nodir uchod, nad yw GCG yn gyfrifol am gynnwys o'r fath. Ni all GCG gymeradwyo cynhyrchion neu wasanaethau a gynigir gan drydydd partïon trwy gynnwys o'r fath.

Cyfraith lywodraethol

Mae'r telerau defnydd hyn a'ch defnydd o'r Wefan yn cael eu llywodraethu gan ac a ddehonglir yn unol â chfreithiau Cymru a Lloegr a bydd gan Lysoedd Cymru a Lloegr awdurdodaeth neilltuedig i benderfynu ar unrhyw anghydfod mewn cysylltiad â thelerau o'r fath neu ddefnydd o'r Wefan.

Yngl?n â ni

Mae "Good Care Guide", "GCG" a "goodcareguide.co.uk" yn enwau masnach Good Care Guide Limited, cwmni a ymgorfforir yng Nghymru a Lloegr gyda'r rhif cofrestru 07767790.

Ei swyddfa gofrestredig yw 593-599 Fulham Road, London SW6 5UA.

Bydd rhannu eich profiadau ar Canllaw Gofal Da yn helpu i wella ansawdd gofal.

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Plant yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Henoed yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z
 
 

Nursery Reviews | Nanny Agency Reviews | Care Home Reviews | Homecare Agency Reviews
Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella profiad gorau o'r we. Drwy ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cytuno i'n cy and Cookie Policy.

© Copyright Good Care Guide Ltd. | Rhif Cwmni 07767790 | 593-599 Fulham Road, Llundain SW6 5UA
Datblygwyd gan My Family CareUnited for All Ages