Mewngofnodwch i'ch
Good Care Guide cyfrif

Ebost *
 
Cyfrinair *
Arhoswch os gwelwch yn dda

Newydd i Canllaw Gofal Da?

Os ydych am ysgrifennu adolygiad, neu os ydych yn berchen/rheolwr cartref gofal: create a Good Care Guide account

Creu cyfrif newydd.

Sut byddech chi'n defnyddio Canllaw Gofal Da?

"Ar ôl darllen yr adroddiad arolygu swyddogol ac ymweld â'r darparwr, rydym yn gobeithio y bydd Canllaw Gofal Da yn dod yn ffactor penderfynu wrth ddewis gofal."

Stephen Burke, Cannllaw Gofal

Ydych chi wedi defnyddio darparwr gofal yn lleol?

Os ydych chi wedi defnyddio darparwr lleol - rhannwch eich profiadau. Adolygwch Meithrinfeydd, sgorio cartrefi gofal, ac yn helpu teuluoedd eraill i wneud penderfyniadau mwy gwybodus am ofal plant a gofal i'r henoed.

Creu Adolygiad

Ydych chi'n berchen neu'n rheolwr lleoliad gofal neu'n asiantaeth gofal yn y DU?

Sut gall eich proffil Canllaw Gofal Da ddod yn offeryn hyd yn oed yn fwy ar gyfer eich busnes A sut y gallwch chi ddod yn aelod.

Gwybodaeth i berchnogion a rheolwyr

Newyddion Diweddaraf

How to Design a Home for the Elderly

How to Design a Home for the Elderly

Ignore the Numbers

Darllenwch fwy yn ein Blog Corner Gofal

Neges ddiweddaraf Twitter

Visit us at stand D370 at the Dementia, Care & Nursing Home Expo, 26-27 March 2019 - NEC, Birmingham. Our Chairman… https://t.co/Msz5hvVbEC

 

Gwefannau defnyddiol i'r teulu

Cysylltiadau Agor mewn ffenestr newydd yn
Sylwer nad ydym yn rheoli eu cynnwys

Gofal plant, magu plant a gwaith
Oedolion Dibynnol a Gofal yr Henoed 

ACAS

Mae gan ACAS wybodaeth glir iawn ar faterion mamolaeth a rhianta. Maent yn cyhoeddi taflenni hawdd eu deall yn rhad ac am ddim ar yr holl brif faterion sy'n ymwneud â gwaith, budd-daliadau, hawliau ac ati. Medrwch hefyd eu ffonio a gofyn am gyngor.

BBC - Parenting

Eich opsiynau wrth ddewis gofal plant, a help pan fyddwch yn talu.

Arolygiaeth Gofal

Comisiwn yr Alban ar gyfer rheoleiddio gofal.

AGGCC

Mae Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) yn annog gwella gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gwasanaethau cymdeithasol trwy reoleiddio, archwilio ac arolygu, a thrwy roddi cyngor proffesiynol i Weinidogion a llunwyr polisi.

Adran Gwaith a Phensiynau

Mae hwn yn safle da iawn i ganfod pa hawliau trethi a budd-daliadau sydd gennych chi fel rhiant.

Directgov - Gwaith a Theuluoedd

Rhoi cyngor ac arweiniad ar bob maes o famolaeth a materion teuluol; medrwch hefyd gael datganiad personol o'r absenoldeb a chyflog mamolaeth y mae gennych hawl iddynt, a chalendr rhyngweithiol i'ch helpu chi i gynllunio eich absenoldeb mamolaeth. Mae hefyd yn rhoi cyngor ar faterion megis absenoldeb rhieni.

Adran ar gyfer Busnes, Menter a Diwygio Rheoleiddiol

Yn delio â phob mater yn ymwneud â mamolaeth a rhianta, a hefyd yn rhoi cyngor cilr ar ofynion cymhwyster i ofyn am weithio'n hyblyg.

Gofal Plant mewn Argyfwng: Nanis Munud Olaf, Meithrinfeydd, Gwarchodwyr Plant

Boed yn banig munud olaf, neu'n fwlch a ragwelwyd mewn gofal plant, mae Gofal Plant mewn Argyfwng yn rhoi'r dewsiadau y mae rhieni eu heisiau. Cychwynnwch ar treial AM DDIM a chael mynediad at nanis mewn argyfwng, meithrinfeydd a gwarchodwyr plant, pan fyddwch eu hangen fwyaf.

Ymddiriedolaeth Teulu a Gofal Plant

Yr Ymddiriedolaeth Teulu a Gofal Plant yw'r elusen arweiniol, yn ymgyrchu am ofal plant fforddiadwy i bawb.

Fatherhood Institute

Gweledigaeth y Fatherhood Institute yw cymdeithas sy'n rhoi perthynas gref a chadarnhaol gyda'r tad a rhai sy'n gweithredu fel tad; mae'n cefnogi mamau a thadau fel enillwyr a gofalwyr, ac yn paratoi bechygyn a merched ar gyfer rôl a rennir yn y dyfodol wrth ofalu am blant.

Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Gwybodaeth ac arweiniad: ynglŷn ag eithriadau trethi a chyfraniadau Yswiriant Gwladol ar ofal plant neu dalebau gofal plant.

The Learning Factor - Maths & English Tuition Centres UK

Hyfforddiant ysbrydolgar mewn Mathemateg a Saesneg i blant 4 -11 oed mewn lleoliadau hwylus. Mae gan y Learning Factor yr arbenigrwydd a'r adnoddau i greu cyrsiau sy'n gysylltiedig â nod personol pob plentyn, tra'n gweithio ar y cyd â gofynion cynyddol y Cwricwlwm Cenedlaethol.

Nanny Share - cyfarfod teuluoedd - rhannu costau gofal plant

Eich helpu i gyfarfod teuluoedd cyfagos i rannu gostau gofal plant. Cysylltu â theuluoedd yn eich ardal leol gydag anghenion gofal plant tebyg, er mwyn i chi rannu, arbed arian a chael y gofal plant rydych ei angen

Ofsted

Y Corff llywodraethu a rheoleiddio ar gyfer yr holl feithrinfeydd a gwarchodwyr plant yng Nghymru a Lloegr.

PACEY

Cred Cymdeithas Broffesiynol Gofal Plant a Blynyddoedd Cynnar (PACEY - NCMA gynt) y dylai pob plentyn yrraedd ei botensial llawn. Maent yn gweithio gyda gwarchodwyr plant a  nanis cofrestredig, ynghyd ag unigolion a sefydliadau eraill i sicrhau bod teuluoedd ym mhob cymuned yng Nghymru a Lloegr yn medru cael gofal plant, chwarae, dysgu a chymorth teuluoedd o ansawdd uchel seiliedig ar y cartref.

Paying for Care

Mae Payingforcare.co.uk yn wefan ddi-duedd a chynhwysfwr i ddefnyddwyr sy'n rhoi gwybodaeth ar bob agwedd ar ariannu gofal gan gynnwys asesiadau awdurdod lleol, llinellau cymorth elusennau a mynediad at gyngor ariannol proffesiynol, cwbl gymwysedig.

Pecyn Adnoddau AD Rhannu Absenoldeb Rhieni gan My Family Care

Mae pecyn My Family Care i weithwyr proffesiynol AD yn rhoi help, cyngor a syniadau ar beth mae cwmnïau eraill yn ei wneud, cyn y daw'r ddeddfwriaeth newydd Absenoldeb Rhieni a Rennir yn dod i rym.

Working Families

Mae Working Families yn helpu plant, rhieni sy'n gweithio a gofalwyr a'u cyflogwyr i gael gwell cydbwysedd rhwng cyfrifoldebau cartref a gwaith..

Work Smart

Mae Maternity Alliance yn rhoi cyngor i feched beichiog a rhieni newydd.

Safleoedd defnyddiol ar gyfer gofal pobl hŷn

Age UK

Mae Age Concern a Aged bellach yn Age UK.  Mae gan Age UK weledigaeth o fyd lle mae pobl hŷn yn ffynnu. Y nod yw gwella bywyd diweddarach i bawb trwy gyfrwng gwybodaeth a chyngor, ymgyrchoedd, hyfforddiant, nwyddau ac ymchwil.

Yr Adran Iechyd

Gwybodaeth ar gartrefi nyrsio a ariennir. Darparu polisi, canllawiau a chyhoeddiadau i weithwyr proffesiynol y GIG a gofal cymdeithasol.

Directgov

Y gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn yr un lle: Lwfans Gweini Gofalwyr.

Independent Age

Mae Independent Age yn elusen annibynnol sy'n gweithio gyda phobl hŷn, eu teuluoedd a'u gofalwyr i gael y gofal a'r cymorth gorau posibl. Maent yn rhoi cyngor a gwybodaeth fanwl, bersonol.

Y Gwasanaeth Pensiwn

Mae'r Llywodraeth wedi sefydlu'r Gwasanaeth Pensiwn, sy'n rhan o'r Adran Gwaith a Phensiynau. Cafodd ei sefydlu i wella'r gwasanaeth rydych yn ei dderbyn, boed eisoes yn bensiynwr neu'n cynllunio ar gyfer eich ymddeoliad, pa bynnag mor bell i ffwrdd y mae hynny.

A yw eich gwefan yn gyfeillgar i'r teulu?

Ebostiwch links@goodcareguide.co.uk os ydych yn meddwl bod adnawdd ar goll yma. Os oes gennych wefan, buasem yn gwerthfawrogi pe buasech cysylltu ag unrhyw ran o'r Canllaw Gofal Da.

Bydd rhannu eich profiadau ar Canllaw Gofal Da yn helpu i wella ansawdd gofal.

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Plant yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Henoed yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z
 
 

Nursery Reviews | Nanny Agency Reviews | Care Home Reviews | Homecare Agency Reviews
Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella profiad gorau o'r we. Drwy ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cytuno i'n cy and Cookie Policy.

© Copyright Good Care Guide Ltd. | Rhif Cwmni 07767790 | 593-599 Fulham Road, Llundain SW6 5UA
Datblygwyd gan My Family CareUnited for All Ages